הרחבת ההטמעה של טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית במבני מסחר, משרדים ומלונאות בישראל

בסוף שנת 2015 התחייבה ישראל בפני אומות העולם, כחלק מועידת שינויי האקלים בפריז, להפחית את פליטת גזי החממה בתחומה. באפריל 2016, קיבלה העמידה ביעדים משנה תוקף בהחלטת ממשלה 1403. בשנים האחרונות, התמקדה עבודת המשרד להגנת הסביבה להפחתת פליטות גזי חממה מסקטור המבנים בעיקר במבני מגורים, על ידי קידום הטמעת התקן הישראלי לבניה ירוקה (ת"י 5281). מחקר זה בא לבחון ולהמליץ על צעדי מדיניות להפחתת פליטות גזי חממה, באמצעות הטמעת טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית, בסקטור הציבורי- מסחרי ובפרט במבני מסחר, משרדים ומלונאות. הטכנולוגיות בהן התמקד המחקר, כמקרה בוחן, הינן מערכות לניהול וניטור אנרגיה במבנים.

במסגרת המחקר מופו השחקנים השונים המשפיעים על רכישת והטמעת טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית בכל אחד מסוגי המבנים שצויינו לעיל. בכדי למצוא את הדרך בה יכולה הממשלה לתמרץ את השחקנים השונים ולהתגבר על החסמים להטמעה באופן היעיל ביותר, מופו התמריצים השונים של כל אחד מהשחקנים. ממצאי המחקר מראים כי מערכת השיקולים של השוכרים והמשכירים בשטחים במבני מסחר ומשרדים משתנה כתלות באופן ההתחשבנות על תשלומי החשמל. על כן, בוצע ניתוח החסמים הקיימים בכל אחת מארבע שיטות ההתחשבנות המקובלות כיום במשק הישראלי. כמו כן, אותרו החסמים המשותפים למבני מסחר, משרדים ומלונות. החסם המרכזי, המשותף לכל סוגי המבנים שנסקרו במחקר, הינו העדר ידע משמעותי אצל השחקנים ברמות השונות.

במחקר, מופיעה סקירה בינלאומית של צעדי מדיניות יעילים להתמודדות עם החסמים שאותרו, מופיעים צעדים מומלצים להתמודדות עם החסמים בטווח הקצר והארוך, וכן צעדים לגביהם נדרשות בדיקות נוספות. סקירות מדיניות עולמית, מראות כי מדיניות יעילה משלבת בין צעדי מדיניות בשלושה תחומים- רגולציה, הנגשה ושיתוף מידע, ותמיכות כלכליות ופיננסיות. המחקר ממליץ על שלושה צעדים, אחד מכל תחום, אשר ביצועם יביא להטמעה מהירה ומלאה יותר של טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית. שניים מהם מבוססים על תוכניות שהוכחו כיעילות, באוסטרליה ובארה"ב, בהתגברות על פערי המידע החוסמים או מאיטים את ההטמעה. עיקרון הפעולה המרכזי העובד בבסיסם של הצעדים המומלצים, הינו יצירת תנאים טובים יותר, על ידי הממשלה, שיביאו את השוק הפרטי להתייעלות אנרגטית באופן מיטבי.

נעם סוננברג
סוננברג מתמחה במשרד להגנת הסביבה. טרם הצטרפותו לתכנית, עבד במשרד האוצר, ביחידת הכספים של רשות החברות הממשלתיות. היחידה אמונה על פעילות מול החברות הממשלתיות וגופי ממשלה שונים בנושאים מקצועיים בתחומים חשבונאיים, כספיים ואסטרטגיים.  במהלך תקופתו ברשות החברות, עבד סוננברג מול הנהלת...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.