שיקום ופיתוח אגן נחל קדרון / ואדי אל נאר: גשר לפיתוח

קידרון

מסמך זה משרטט את קווי המתאר של תוכנית מימון פוטנציאלית לתשתית מערך הביוב באגן קדרון. בשנת 2011 הושלמה תוכנית האב לאגן נחל קדרון, ובשנת 2013 הושלמה תוכנית היישום לאגן. התוכנית מציגה תשתית מקיפה ומשולבת לפתרון מערך הביוב באגן, בד בבד עם תוכנית פיתוח לשיקום כלכלי-קהילתי של האגן, מהעיר העתיקה בירושלים ועד לים המלח – תוך חציית אזורים ישראליים ופלסטיניים גם יחד. חלק מרכזי בתוכנית נוגע לפיתוח תשתית לסילוק השפכים מהאגן ולחיבור חמש ערים ועיירות למכון יחיד לטיהור כל שפכי האגן.

מודל המימון לפרויקט מבוסס מצד אחד על דיונים עם כל הצדדים הנוגעים בדבר ועם מנהיגים אזוריים ומצד שני על תנאי השוק. הכוונה היתה ליצור תוכנית בת-קיימא ובעלת היתכנות כלכלית שתמנף את תנאי השוק. ליבת התוכנית מתמקדת בפיתוח תשתיות ביוב שינקזו אליהן כ 15- מיליון מ”ק בשנה ) 85% מירושלים ו 15%- שטחים פלסטיניים(. מים אלה יטוהרו ויוזרמו לצורכי חקלאות. העלות המשוערת של תשתית הליבה היא 355 מיליון ש”ח, וכוללת קווי הולכה, מתקן לטיהור שפכים באזור עובידייה, וקווי השבה. על פי המודל המוצע תוקם חברה ייעודית כישות תאגידית נפרדת, שתהיה אחראית לאיסוף השפכים ותספק שירותים נוספים על בסיס חוזי עם רשויות המים הישראלית והפלסטינית, תוך שימוש באגרות חוב, הון פרטי וחברתי, חוב כפוף דרך שוקי ההון, הלוואות וערבויות פיתוח בינלאומיות והשקעות פילנתרופיות. מודל המימון המוצע הוא בר-יישום על פי מבנה ההון שהוצע, התנאים ותנאי השוק המשוערים. יתרה מכך, מתווה התוכנית יאפשר את פיתוחו של אשכול עסקי המתמקד בסביבה, במורשת, בחינוך, בנופש ובתיירות. האשכול העסקי יחזק את מימון התוכנית ואת החוסן הכלכלי של האזור, באופן ישיר ועקיף כאחד.

על סמך המודל המוצע, אנו ממליצים על קידום הפרויקט ועל פיתוח תוכנית מפורטת הכוללת תנאי חוזים, מפרטים הנדסיים, אומדני פעילות והון והתחייבויות פיננסיות משותפות. בנוסף, שיתוף הפעולה בין מומחים ישראלים ופלסטינים באגן קדרון/ואדי אל-נאר היה אבן בוחן ליכולת להקים מסגרות עבודה חוצות-גבולות. אנו מקווים שהמודל המוצע ישרת גם נחלים אחרים החוצים גבולות באזור.

פרופ' גלן יאגו
יאגו משמש כמנהל של מרכז מילקן לחדשנות שבמכון לירושלים למחקרי מדיניות, כמו כן הוא משמש כמייסד ועמית בכיר במעבדת לחידושים פיננסים במכון מילקן.  יאגו הינו סמכות מובילה בתחום החדשנות הכלכלית, שוקי ההון, כמו גם פיתוח שווקים וכלכלה סביבתית. עבודתו מתמקדת בעיקר...
סטיבן זכר
סטיבן הוא עמית בכיר ומנהל פרויקטים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. זכר הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח מדיניות עירונית ואזורית, במימון פרויקטים, בעסקים קטנים והלוואות נדל"ן. כמו גם במימון ציבורי, ניהול פיננסי, פיתוח כלכלי וקהילתי. בעבר כיהן זכר...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.