עלויות חיצוניות של זיהומי מים בישראל מתודולוגיה לקביעת ערכים ישראליים לעלויות חיצוניות של זיהומי מים

המשרד להגנת הסביבה מתמחר עלויות חיצוניות סביבתיות על מנת ליצור בסיס כלכלי להפנמתן. העלויות החיצוניות מבטאות את הערך הכספי של אובדן רווחה חברתית כתוצאה מנזקי זיהום. החל משנת 2012 המשרד מפרסם מדי שנה עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר אשר משקפות נזק כספי ליחידת זיהום, כלומר לטון פליטת מזהם.

לצד תמחור העלויות החיצוניות של מזהמי אוויר, המשרד מתכנן לתמחר לראשונה גם עלויות חיצוניות של זיהומי מים בישראל ולבחון את האפשרות לבטא את העלות במונחי ערך כספי ליחידת זיהום, כלומר במונחי שקל לטון/ק"ג פליטת מזהם.

לאור החדשנות של מהלך זה מבחינת המשרד, מחקר זה בוחן מתודולוגיות אפשריות לתמחור עלויות חיצוניות של מזהמי מים, במונחי ערך כספי ליחידת זיהום ובהתחשב במאפיינים הייחודיים של משק המים בישראל. לשם כך, המחקר מציג את אופני התמחור של זיהום מים במדינות אחרות, כדי לאתר תחשיבי עלויות חיצוניות שיכולים להוות מקור לחישוב ערכים מותאמים לישראל. בנוסף, המחקר מציע מדדים לחישוב העברת תועלת לישראל- שיטה בה ניתן לבצע התאמה מקומית של ערכים כלכליים שחושבו במדינות אחרות.

המחקר מתמקד במזהמים עיקריים שמוצאם בעודפי קולחים, שפכים עירוניים ושפכים תעשייתיים אשר מוזרמים לנחלים ולים בהיתר או שלא בהיתר, ובאלו החייבים בדיווח למרשם פליטות והעברות לסביבה.

הדר זר אביב
 עמיתה ישראלית, מתמחה במשרד להגנת הסביבה. בעלת תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב. טרם הצטרפותה לתוכנית, הדר עבדה עם פרופ' מנואל טרכטנברג במוסד שמואל נאמן על התוכנית המדינית "100 הימים" על מנת ליצור תוכנית חברתית-כלכלית לממשלה הבאה...
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.