אסטרטגיות מדיניוּת, תוכניות ופרויקטים חדשניים שמטרתם לעמוד באתגרים סביבתיים הקיימים בישראל ובעולם. כולל הערכה של שירותי מערכות אקולוגיות, יצירת תשתיות בנות קיימא להגנה על אגני נחלים בארץ, פתרונות יעילים הניתנים להרחבה לטיפול בפסולת מוצקה ופיתוח חלופות מונחות שוק לדלקים.

תחליפי דלקים

  • גיבוש התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים בשווי 330 מיליון דולר במשרד ראש הממשלה
  • מחקר של העמיתה צביה ברון תרם לפעילותה של המועצה הלאומית לכלכלה, ובעקבותיו הממשלה החליטה להשקיע 1.5 מיליארד ש"ח ולתעל תקציבים בסכום כולל של 14 מיליארד ש"ח לעידוד שימוש בדלקים חלופיים בתחבורה.

פסולת מוצקה

  • בשנת 2012 פורסם מכרז בשווי 500 מיליון ש"ח להפרדה של מקורות פסולת מוצקה
  • מכרז לייצור אנרגיה מפסולת ומתקני קומפוסט פורסם ב-2012

קיימות

  • הממשלה מיישמת בכל משרדיה הנחיות לקידום רכש ירוק – 2012
  • המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מאמצת תקני בנייה ירוקה לבנייה ושיקום מבנים בישראל
  • הרחבת ייצור האנרגיה הסולארית על גבי מבני מגורים פרויקט "שכונה טובה"

שינויי אקלים

  • הממשלה מציעה תוכניות ומדיניות להשגת יעדי ישראל לפליטות הפחמן על-פי אמנת הוועידה לשינויי אקלים בפריז – 2015
  • החלטת ממשלה (542) לערבויות של 500 מיליון ש"ח להתייעלות אנרגטית